Zarząd Koła Wrocław - Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne - Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Wrocław - Fabryczna, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2021 r. w sali Domu Wędkarza we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godzinie 9:30 - w I terminie lub w II terminie o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW.

 

 

PORZĄDEK OBRAD :

 

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

 7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność Zgromadzenia.

 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2020-21 r.

 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2020-21 r.

 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020-21 r.

 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020-21 r.

 13. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła

 14. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r.

 15. Dyskusja.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2020-21 r.

 18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020-21r.

 19. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2020-21 r.

 20. Podjęcie uchwał w sprawach:

- planu pracy na 2022 r.

- preliminarza finansowego na 2022 r.

- innych wniosków podjętych w trakcie zgromadzenia.

21. Zakończenie obrad

   
© Koło PZW Wrocław Fabryczna