2024-06-20

Karta Wędkarska

Aby móc wędkować na polskich wodach, niezbędne jest posiadanie karty wędkarskiej. Jest ona dokumentem dożywotnim, wydawanym dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla zamieszkania starostwo powiatowe.

Praktycznie, aby uzyskać kartę wędkarską należy:

 • Zapoznać się i przyswoić z przepisami zawartymi w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniach wykonawczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Zdać egzamin ze znajomości przepisów ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być złożony tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zdającej (regulacja prawna w rozporządzeniu do „ustawy o rybactwie”). Osoba ta w czasie składania egzaminu powinna:
  • okazać dowód tożsamości lub legitymację szkolną
  • wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 24,60 zł – młodzież w wieku 14 do 16 lat jest zwolniona z tej opłaty. Opłatę można wnieść na miejscu w kasie. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.
 • Udać się do starostwa powiatowego/urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej.

Egzamin można zdać w siedzibie naszego Koła:

Zapraszamy Wrocławian do wyrobienia Karty Wędkarskiej w Kole „Fabryczna”  wystarczy zgłosić się do „Domu Wędkarza” przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 I piętro, pok. 5 w poniedziałki od 12-16 wcześniejszą wizytę najlepiej skonsultować z egzaminatorem pod nr tel: (071) 344 44 01.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie karty wędkarskiej z potwierdzeniem zdania egzaminu
 • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dwa zdjęcia
 • opłata 10 zł (płatna przy składaniu wniosku)

Dla Mieszkańców Wrocławia karty wędkarskie wydaje:

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Hubska 8-16 (Dawna Dyrekcja Ruch)
parter, pok. 15

Podstawą prawną funkcjonowania dokumentu o nazwie „karta wędkarska” jest ustawa „o rybactwie śródlądowym”. Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Państwa. Taką licencją w przypadku wód użytkowanych przez Okręg jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową). Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Wrocławski Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowowstępującym w jej zdobyciu.

W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:

1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały
pozyskane.

2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „karta wędkarską” lub „karta łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzania.

7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.