2024-04-13

P R O T O K Ó Ł

z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Koła PZW Wrocław-Fabryczna Nr 61

we Wrocławiu

odbytego w dniu 09.02.2020 r, o godz. 9:30 /1-szy termin/, o godz. 10:00 /2 termin/

obecnych wg załączonej listy 29 na 850 członków Koła

Z ramienia Zarządu Okręgu uczestniczył Kol. Roman Olma

Miejscowe Władze reprezentowali: Marian Obodyński, Jan Plecień, Mirosław Błoniarz, Adam Hejna, Ryszard Szmaj, Zbigniew Kurzionek, Roman, Olma, Adam Żak, Antoni Stążka, Rafał Kurczewski, Zdzisław Działa.

PORZĄDEK OBRAD OBEJMOWAŁ:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. (należy zatwierdzić uchwałą)
 4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. (należy zatwierdzić uchwałą)
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. (należy zatwierdzić uchwałą)
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność Zgromadzenia.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.
 13. Uzupełnienie składu osobowego Zarządu o Kol. Tomasza Obodyńskiego.
 14. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.
 15. Dyskusja.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019 r. (należy zatwierdzić uchwałą)
 18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. (należy zatwierdzić uchwałą)
 19. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r. (należy zatwierdzić uchwałą)
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – planu pracy na 2020 r.
  – preliminarza finansowego na 2020 r.
  – innych wniosków podjętych w trakcie zgromadzenia
 21. Zakończenie obrad.

INFORMACJA O PRZEBIEGU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W KOLE

Ad.1 Obrady otworzył Prezes Koła – Kol. Mirosław Błoniarz prosząc o uczczenie minutą ciszy pamięci Kolegów, którzy odeszli w minionym roku.

Ad. 2. Obecni na zebraniu członkowie Koła wybrali na:

– Przewodniczącego zebrania Kol. Zbigniewa Kurzionka

– Sekretarzy zebrania Kol. Rafała Kurczewskiego i Kol. Adama Hejnę

– Prezydium zebrania Kol. Mirosława Błoniarza, Kol. Zbigniewa Kurzionka, Kol. Romana Olmę oraz Kol. Zdzisława Działę.

Ad. 3 Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad

Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad uchwalając uchwałę stosunkiem głosów 28 za, przy 1 wstrzymującym się.

Ad. 4 Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Obradujący zatwierdzili Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalając uchwałę stosunkiem głosów 28 za, przy 1 wstrzymującym się.

Ad. 5 W wyniku głosowania powołano Komisje:

– Mandatową: Kol. Antoni Stążka oraz Kol. Marian Obodyński (stosunkiem głosów 28 za, przy 1 wstrzymującym się)

– Uchwał i Wniosków: Kol. Jerzy Leśniak oraz Kol. Ryszard Szmaj (stosunkiem głosów 28 za, przy 1 wstrzymującym się)

Ad. 6 Wręczenie odznaczeń i wyróżnień:

Prezes Koła wręczył odznaczenia PZW, brązową odznakę otrzymał Kol. Zenon Adamski, a złotą odznakę Kol. Rafał Kurczewski. Następnie zostały wręczone nagrody za osiągnięcia sportowe. W klasyfikacji Interdyscyplinarny Mistrz Koła w sezonie 2019 nagrodzeni zostali:

I miejsce: Kaczmarek Waldemar (500 zł)
II miejsce: Działa Zdzisław (400 zł)
III miejsce: Muawad Iwona (300 zł)
IV miejsce: Plecień Jan (200 zł)

Ad. 7 Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zebranym protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, a następnie obradujący zatwierdzili go uchwalając uchwałę stosunkiem głosów 26 za, przy 3 wstrzymujących się.

Ad. 8 Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność Zgromadzenia

Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół z pracy Komisji stwierdzając prawomocność Zgromadzenia.

Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2019 r.

Prezes Koła odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2019 r. Następnie Kol. Marian Obodyński przedstawił sprawozdanie z działalności Społecznej Straży SSR, po czym Kol. Adam Hejna odczytał sprawozdanie z działalności sportowej przygotowane przez nieobecnego z powodu choroby Kol. Waldemara Kaczmarka.

Ad. 10 Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 r.

Zostało przedstawione zgromadzonym przez Skarbnika Koła Kol. Romana Olmę.

Ad. 11 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

Kol. Tadeusz Laskosz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał zebranym sprawozdanie z jej działalności w roku 2019.

Ad. 12 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego za 2019 r.

Sprawozdanie z rocznej działalności Sądu Koleżeńskiego złożył Kol. Michał Zdziarski.

Sprawozdanie z rocznej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego złożył Kol. Adam Żak, informując jednocześnie, iż z dniem 04.02.2020 r. zrezygnował z pełnionej funkcji.

Ad 13 Uzupełnienie składu Zarządu Koła, oraz złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Sądzie Koleżeńskim

Zarząd Koła zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu kandydaturę Kol. Tomasza Obodyńskiego do uzupełnienia składu Zarządu, obradujący zatwierdzili ww. kandydaturę uchwalając uchwałę stosunkiem głosów 28 za, przy 1 wstrzymującym się.

W tym samym punkcie obrad swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Sądu Koleżeńskiego złożyła Kol. Barbara Jodłowska-Żak. Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnację uchwalając uchwałę jednogłośnie 29 głosów za.

Następnie Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Kol. Michał Zdziarski zaproponował rozszerzenie składu osobowego Sądu o kandydatury Kol. Zenona Adamskiego oraz Kol. Janusza Podolskiego. Walne Zgromadzenie zatwierdziło jednogłośnie kandydaturę Zenona Adamskiego, a także Janusza Podolskiego stosunkiem głosów 28 za, przy 1 wstrzymującym się. Następnie o zabranie głosu zostali poproszeni zaproszeni goście z koła PZW w Namysłowie.

Ad. 14 Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.

Projekt planu pracy przedstawił Prezes Koła Kol. Mirosław Błoniarz.

Preliminarz budżetowy Koła na 2020 rok przedstawił skarbnik Kol. Roman Olma.

Ad. 15 W dyskusji głos zabrało 7 osób.

Omawiane były tematy dotyczące wzrostu opłat za składkę członkowską, planu działania Pełnomocnika w Okręgu oraz powodów jego powołania. Ponadto dyskutowano na temat wyjaśnienia prawnego umocowania członków p.o. Zarządu Okręgu powołanych przez Pełnomocnika oraz regulamin rejonów, czy oparty jest o nieobowiązujące przepisy prawne. Poruszony został także temat działania rejonów w Okręgu opolskim oraz złą współpracę z zawieszonym Zarządem Okręgu wrocławskiego, który m.in. zaniżył bez wyraźnego powodu ilość materiału zarybieniowego. Została także wytknięta fatalna organizacja pracy zawieszonego Okręgu oraz bałagan w dokumentach. Dyskutowano także nad problemem nadgodzin w stanicy Mietków oraz ośrodku w Szczodrem, dla którego wygasł w 2016 roku operat wodno-prawny rzeki Dobra, która zaopatruje go w wodę. Zebrani poruszyli także temat aneksu do pozwolenia na wędkowanie.

Ad. 16 Wolne wnioski nie zostały zgłoszone.

Ad.17 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019 r

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 r.

 
Ad.18 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

Ad. 19 Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

Ad. 20 Podjęcie uchwał w sprawie:

– planu działania Koła w 2020 r.
Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło plan działania Koła w 2020 r.
– preliminarza budżetowego Koła na 2020 r.
Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło preliminarz budżetowy Koła na 2020 r.
– ponowienia niezrealizowanych uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia do władz Okręgu PZW.
Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło ponowienie niezrealizowanych uchwał.

Ad. 21 Obrady zakończono o godz. 12:00