2024-06-20

P R O T O K Ó Ł

z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Koła PZW Nr 61 Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu

odbytego w dniu 21.11.2021 o godz. 10:00 /2 termin/

obecnych wg załączonej listy 32 na 955 członków Koła

Z ramienia Zarządu Okręgu uczestniczył Kol. Andrzej Świętach

Miejscowe Władze reprezentowali: Kol. Mirosław Błoniarz, Kol. Andrzej Dźwigała, Kol. Rafał Kurczewski, Kol. Zbigniew Kurzionek, Kol. Marian Obodyński, Kol. Roman Olma, Kol. Antoni Stążka

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMOWAŁ:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i powitanie przybyłych (zaproszonych) gości.

 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia

 4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej.

 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

 7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność Zgromadzenia.

 9. Sprawozdania za 2020-21 r:

 1. z działalności Zarządu Koła

 2. finansowe Zarządu Koła

 3. Sądu Koleżeńskiego

 4. Komisji Rewizyjnej

 5. Rzecznika Dyscyplinarnego

 6. Komendanta SSR

 1. Omówienie realizacji Uchwał i Wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła.

 2. Dyskusja

 3. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r.

 4. Wolne Wnioski

 5. Zatwierdzenie sprawozdań

 6. Wybory:

 1. Ustalenie składu liczbowego władz i organów Koła

 2. Wybory Prezesa Zarządu Koła

 3. Wybory władz i organów Koła

 4. Wybory delegatów i ich zastępców na Zjazd Okręgowy

 1. Podjęcie Uchwał w sprawach:

 1. planu pracy na 2022 r,

 2. preliminarza finansowego na 2022 r,

 3. innych wniosków przyjętych w trakcie Zgromadzenia

 1. Zakończenie obrad.

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W KOLE

Ad. 1. Przedstawiciel Zarządu Koła przywitał zebranych członków Koła i zaproszonych gości.

Ad. 2. Obecni na zebraniu członkowie Koła wybrali na:

– Przewodniczącego zgromadzenia Kol. Zbigniewa Kurzionka

– Sekretarzy zgromadzenia: Kol. Rafała Kurczewskiego i Krzysztofa Szyszkę

Ad. 3. Odczytanie i przyjęcie uchwałą regulaminu obrad.

Kol. Zbigniew Kurzionek odczytał proponowany regulamin obrad, który został zatwierdzony uchwałą nr 1.

Ad. 4. Kol. Zbigniew Kurzionek odczytał proponowany porządek obrad, który został zatwierdzony uchwałą nr 2.

Ad. 5. W wyniku głosowania powołano Komisje:

– Mandatową: Kol. Obodyński Marian, Kol. Stążka Antoni

– Uchwał i Wniosków: Kol. Dźwigała Andrzej, Kol. Kisielewicz Krzysztof

– Wyborczą: Kol. Działa Zdzisław, Kol. Hejna Adam, Kol. Kaczmarek Waldemar

– Skrutacyjną: Kol. Chorążkiewicz Grzegorz, Kol. Hausmann Grzegorz, Kol. Obodyński Krzysztof

Ad. 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

 • Wręczenie odznaczeń związkowych za 2020 r:

  • odznaka brązowa – Grzegorz Chorążkiewicz

  • odznaka złota – Michał Zdziarski

 • Wręczenie odznaczeń związkowych za 2021 r.

  • odznaka srebrna – Ryszard Szmaj

  • odznaka złota – Marian Obodyński

  • odznaka złota z wieńcami – Mirosław Błoniarz

 • Wręczenie odznaczeń kołowych:

  • Tytuł „Zasłużony dla Koła PZW Wrocław-Fabryczna – Stanisław Łowczykowski

 • Wręczenie nagród sportowych klasyfikacji Interdyscyplinarny Mistrz Koła:

  • I miejsce: 500 zł Kol Zdzisław Działa

  • II miejsce: 400 zł Kol. Wojciech Niezgoda

  • III miejsce: 300 zł Kol. Waldemar Kaczmarek

  • IV miejsce: 200 zł Kol. Zbigniew Kurzionek

  • V miejsce: 100 zł Kol. Grzegorz Chorążkiewicz

Ad. 7. Kol. Mirosław Błoniarz odczytał protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Treść protokołu zatwierdzono uchwałą.

Ad. 8Ustalenie ważności obrad Walnego Zgromadzenia – protokół Komisji Mandatowej odczytał jej przewodniczący Kol. Marian Obodyński.

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności od 01.01.2020 r. do miesiąca poprzedzającego WZSW:

 • Zarządu Koła złożył Kol. Mirosław Błoniarz

 • Społecznej Straży Rybackiej złożył Kol. Marian Obodyński

 • Sportowo-Rekreacyjnej złożył Kol. Adam Hejna

 • Finansowej złożył Kol. Roman Olma

 • Rzecznika Dyscyplinarnego złożył Kol. Andrzej Dźwigała

 • Sądu Koleżeńskiego złożył Kol. Michał Zdziarski

 • Komisji Rewizyjnej złożył Kol. Kisielewicz Krzysztof

Ad. 10. Po omówieniu realizacji Uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

Ad. 11. Głos w dyskusji zabrali:

 • Kol. Adam Żak – o uwzględnienie sędziów w sprawozdaniu sportowym

 • Kol. Iwona Muawad – kiedy wpłynie ostatnia transza pieniędzy z Okręgu? Jak pozyskać pieniądze od sponsorów dla Klubu Emeryta?

 • Kol. Stanisław Łowczykowski – zaproponował wystąpienie o dofinansowanie do gminy i starostwa.

 • Kol. Adam Żak – czy jest rozeznanie, kto nie dopilnował strat w ośrodku w Szczodrem?

 • Wystąpienie Prezesa Okręgu Kol. Andrzeja Świętacha

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 10 minutową przerwę.

Ad. 12. Odczytano plan pracy koła oraz preliminarz budżetowy koła na 2022 rok, plan pracy zreferował Kol. Mirosław Błoniarz, natomiast preliminarz Kol. Roman Olma. Plan pracy został przyjęty bez uwag, preliminarz budżetowy został przyjęty na drodze głosowania jednogłośnie.

Ad. 13. Przedstawiono projekty Uchwał oraz zgłoszono Wolne Wnioski:

 • Projekty Uchwał:

  • Uchwała nr 13 ws. odpłatności za udział w zawodach Koła Honorowych Członków Koła

  • Uchwała nr 14 ws. minimalnej ilości zawodników uczestniczących w zawodach Koła, Sekcji lub Klubów

 • Wolne Wnioski

  • Wniosek o niepobieranie opłat startowych na zawodach (Wniosek odrzucony)

  • Wniosek o dofinansowanie Klubu Emerytów kwotą 4000 zł oraz dwóch Sekcji wędkarskich kwotami po 1000 zł

Ad. 14. Podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Koła, Społecznej Straży Rybackiej, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego.

Ad. 15. Wybory władz i organów Koła oraz delegatów i ich zastępców. Ustalono sposób przeprowadzenia wyboru prezesa, zarządu, organów oraz delegatów i ich zastępców w sposób jawny. Podjęto stosowną uchwałę – Uchwała nr 9.

 1. Podjęto uchwałę dotyczącą składu ilościowego władz i organów – Uchwała nr 10, Podjęto uchwałę dotyczącą ilości zastępców delegatów na XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów – Uchwała nr 11.

b), c), d) Przystąpiono do wyborów. Komisja wyborcza przekazała swój protokół komisji

skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowań. Komisja skrutacyjna przeprowadziła następujące głosowania na: prezesa koła, członków zarządu, komisję rewizyjną, sąd koleżeński, delegatów i zastępców delegatów na XXXII OZD.

Ad. 16Odczytano i zatwierdzono Uchwałą nr 12

 1. plan pracy koła na rok 2022,

 2. preliminarz budżetowy koła na 2022 rok upoważniając zarząd koła do korekt w ciągu roku,

 3. Podjęto następujące uchwały dotyczące działalności Koła:

  • Uchwała nr 13 ws. odpłatności za udział w zawodach Koła Honorowych Członków Koła

  • Uchwała nr 14 ws. minimalnej ilości zawodników uczestniczących w zawodach Koła, Sekcji lub Klubów

  • Uchwała nr 15 ws. dofinansowania Klubu Emerytów kwotą 4000 zł oraz dwóch Sekcji wędkarskich kwotami po 1000 zł

Komisja uchwał i wniosków odczytała protokół.

Ad. 17 Obrady zakończono o godz. 13:00

 

Do władz i organów Koła na kadencję 2021-2025 zostali wybrani:

Prezes Koła:

 • Błoniarz Mirosław

Zarząd Koła:

 • Broda Adam
 • Działa Zdzisław
 • Dźwigała Andrzej
 • Hejna Adam
 • Kaczmarek Waldemar
 • Kurczewski Rafał
 • Kurzionek Zbigniew
 • Obodyński Marian
 • Obodyński Tomasz
 • Olma Roman
 • Plecień Jan
 • Szyszka Krzysztof

Komisja Rewizyjna:

 • Kisielewicz Krzysztof
 • Szustkowski Leszek
 • Zdziarski Michał

Sąd Koleżeński:

 • Adamski Zenon
 • Jodłowska-Żak Barbara
 • Muawad Iwona
 • Szmaj Ryszard
 • Żak Adam

Delegaci na Zjazd Okręgowy:

 • Błoniarz Mirosław
 • Olma Roman
 • Żak Adam

Zastępcy Delegatów:

 • Hejna Adam
 • Kaczmarek Waldemar
 • Kurzionek Zbigniew