2024-06-20
Przypominamy, że w dniu 21 listopada 2021r. w sali Domu Wędkarza przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr 65 o godz. 9:30 – w I terminie lub w II terminie o godz. 10:00 odbędzie się ZWYCZAJNE – SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA PZW WROCŁAW – FABRYCZNA. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym porządkiem obrad.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZOWYBORCZEGO

CZŁONKÓW KOŁA PZW NR. 61 WROCŁAW – FABRYCZNA

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej oraz
Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność Zgromadzenia.
9. Sprawozdania za 2020-21r:
– z działalności Zarządu Koła
– finansowe Zarządu Koła
– Komisji Rewizyjnej
– Sądu Koleżeńskiego
10. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym
Zgromadzeniu Koła.
11. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2022r.
12. Dyskusja.
13. Wolne wnioski.
14. Zatwierdzenie sprawozdań.
15. Wybory:
– Ustalenie składu liczbowego władz i organów Koła,
– Wybory Prezesa Zarządu Koła,
– Wybory władz i organów Koła,
– Wybory delegatów i ich zastępców na Zjazd Okręgowy,
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
– planu pracy na 2022r,
– preliminarza finansowego na 2022r,
– innych wniosków przyjętych w trakcie zgromadzenia
17. Zakończenie obrad.