2024-07-17

Zarząd Koła Wrocław – Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne – Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Wrocław – Fabryczna, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2021 r. w sali Domu Wędkarza we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godzinie 9:30 – w I terminie lub w II terminie o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW.

PORZĄDEK OBRAD :

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność Zgromadzenia.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2020-21 r.
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2020-21 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020-21 r.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020-21 r.
 13. Omówienie realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Koła
 14. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r.
 15. Dyskusja.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2020-21 r.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020-21r.
 19. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2020-21 r.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • planu pracy na 2022 r.
  • preliminarza finansowego na 2022 r.
  • innych wniosków podjętych w trakcie zgromadzenia.
 21. Zakończenie obrad