2024-06-20

W dniu 29.01.2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła nr 61 Wrocław-Fabryczna. Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrano kol. Mirosława Błoniarza, a na sekretarzy kol. Rafała Kurczewskiego oraz kol. Michała Zdziarskiego. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej oraz powołano Prezydium. Następnie odczytano uchwały i wnioski z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Po czym zgodnie z przyjętym porządkiem dokonano odznaczeń związkowych i za osiągnięcia sportowe w 2016 roku. Następnie swoje sprawozdania z działalności w 2016 roku przedstawili kolejno: kol. Zbigniew Kurzionek – z działalności Zarządu, z działalności Komisji ds stawu na Stabłowicach, z działalności sportowo-rekreacyjnej, kol. Mirosław Błoniarz – z działalności Stanicy Wędkarskiej Wilcze, kol. Adam Żak – z działalności szkółki wędkarskiej MSW Rybka, kol. Roman Olma – sprawozdanie finansowe, kol. Jakub Wiszniewski – z działalności Sądu Koleżeńskiego, kol. Tadeusz Kaczmarek – z działalności Komisji Rewizyjnej. Po czym Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po przyjęciu ordynacji wyborczej, zasad przeprowadzania wyborów oraz propozycji wielkości poszczególnych organów Koła nastąpiło przedstawienie kandydatów do władz i organów Koła.

Następnie odbyły się wybory do Władz i Organów Koła, w których to wybrani zostali:

Prezes:
kol. Błoniarz Mirosław

Zarząd Koła:
kol. Działa Zdzisław
kol. Dźwigała Andrzej
kol. Hejna Adam
kol. Jagodziński Józef
kol. Kaczmarek Waldemar
kol. Kurczewski Rafał
kol. Kurzionek Zbigniew
kol. Obodyński Marian
kol. Olma Roman
kol. Plecień Jan
kol. Szmaj Ryszard
kol. Stążka Antoni
kol. Żak Adam

Komisja Rewizyjna Koła:
kol. Laskosz Tadeusz
kol. Leśniak Jerzy
kol. Kaczmarek Tadeusz
kol. Kisielewicz Krzysztof

Sąd Koleżeński Koła:
kol. Hudzik Leopold
kol. Jodłowska-Żak Barbara
kol. Marcuch Adam
kol. Salomon Bronisław
kol. Zdziarski Michał
kol. Leszczyński Dariusz

Delegaci na Zjazd Okręgowy:
kol. Olma Roman
kol. Kaczmarek Waldemar

Zastępcy Delegatów:
kol. Błoniarz Mirosław
kol. Jagodziński Józef

Następnie zebrani zostali zapoznani z preliminarzem budżetowym oraz sportowym na rok 2017. Po czym Przewodniczący Zgromadzenia zaprosił zebranych do przedstawienia wolnych wniosków oraz dyskusji.

Realizując kolejny punkt porządku kol. Andrzej Dźwigała jako przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał propozycje uchwał i wniosków, a Zgromadzenie przyjęło je do realizacji (protokół Komisji Uchwał i Wniosków w załączniku).

Na zakończenie nowy Prezes Koła kol. Mirosław Błoniarz złożył podziękowanie kolegom za zaufanie związane z jego wyborem, włożony wkład pracy i sprawne przeprowadzenie Zebrania oraz podziękował kol. Zygmuntowi Lipczyńskiemu, który ustąpił z funkcji Prezesa Koła za długoletnią pracę na rzecz naszego Koła i Okręgu PZW wręczając upominki.

Na tym Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła nr 61 Wrocław-Fabryczna zakończono.

________________________

  Protokół Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Koła Fabryczna za 2016 rok

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Koła Fabryczna za 2016 rok