2024-06-20

Przepisy dotyczące wędkowania zawarte w zezwoleniu ZR-1 – zezwoleniu rocznym dla wędkarzy zrzeszonych w Okręgu PZW we Wrocławiu. Różnice dla pozostałych wędkarzy zaznaczone na czerwono.

 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach obwodów rybackich, wodach będących własnością, użytkowanych oraz dzierżawionych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.

2. Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem. Zezwolenie uzyskane przez system e-zezwoleń zabezpieczone jest kodem QR i znakiem wodnym.

3. Zezwolenie ważne jest jedynie wraz z kartą wędkarską (nie dotyczy obcokrajowców czasowo
przebywających w Polsce i członków uczestników do 14 roku życia) oraz legitymacją członkowską
PZW lub kompletny wydruk zezwolenia otrzymany z systemu e-zezwolenia wraz z legitymacją członkowską.

4.Amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu odbywa się w sposób i na zasadach określonych w RAPR uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Zasadach Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonych przez Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu. Odstępstwa od w/w przepisów określają szczegółowe zapisy zamieszczone w dalszej części zezwolenia.

5. Okręg PZW we Wrocławiu, jako uprawniony do rybactwa, wprowadza na użytkowanych wodach obowiązek prowadzenia „Rejestru amatorskiego połowu ryb”. Zasady prowadzenia rejestru oraz szczegółowy wykaz wód udostępniony do amatorskiego połowu ryb wędką jest zamieszczony w dalszej części zezwolenia.

6. Zgodnie z uchwałą nr 75 Zarządu Głównego PZW z dnia 28 marca 2015 r. „W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie przepisów o amatorskim połowie ryb wydający może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi”.

7. W siatkach nie należy przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów 1 doby! Limit dobowy obowiązuje od godziny 00:00 do 24:00. Nie można posiadać przy sobie więcej ryb niż wynosi limit dobowy. Każdy wędkarz musi przechowywać swoje ryby oddzielnie.

8. Używanie podrywki w czasie wędkowania traktowane jest jak wędkowanie na jedną wędkę.

9. Każdy wędkarz ma obowiązek nie zwłocznego zgłaszanie kłusownictwa lub zauważonych zanieczyszczeń: Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej lub do Okręgu PZW we Wrocławiu.

Wykaz Odstępstw od przepisów określonych w RAPR i „Zasadach Amatorskiego Połowu Ryb” na wodach użytkowanych przez Okręg PZW WROCŁAW w 2023 r.

Przepisy Dotyczące obwodów rybackich (zbiorniki zaporowe i rzeki)

 

1. Na rzece Odrze dopuszcza się wędkowanie metodą trollingową w okresie od 1 czerwca do 31 października (na innych wodach zakaz trollingu).
2. Maksymalna moc silników spalinowych dopuszczonych do użytku wynosi 5 KM (nie dotyczy Odry).

3. Zakaz połowu ze środków pływających do 200 m poniżej progów, jazów na rzece Odrze.

4. Zakaz wędkowania w obrębie hodowlanym Szczodre tj. na rzece Dobra od miejscowości Dobra do mostu na drodze nr 98 (obwodnica).

5. Rzeka Oława – zakaz wędkowania od tablic terenów wodonośnych w Siechnicach (wschodnia obwodnica Wrocławia) do jazu w parku wschodnim (tereny wodonośne) i kanale łączącym Nysę Kłodzką z Oławą. Zakaz obligatoryjny.

6. Bojki używane w metodzie „na zrywkę” muszą być elementami specjalistycznymi wyprodukowanymi specjalnie w tym celu. Zabrania się używania butelek, pojemników po substancjach chemicznych, balonów, bojek żeglarskich itp. Boję w nocy należy oznakować sztucznym źródłem światła np. tzw. „świetlikiem”. Dozwolone jest używanie jedynie sznurków pochodzenia naturalnego np. konopnego. Zestawy mogą być montowane do stałych elementów brzegu np. drzewa, trzciny, podpórki itp. wyłącznie przy pomocy „outriggera”. Na rzekach zestaw ze zrywką należy umieszczać wzdłuż brzegu (równolegle z nurtem) 50 m w górę i w dół. Ciężarek używany przy metodzie podwodnego spławika musi być pochodzenia naturalnego np. kamień. Maksymalnie dozwolone przegradzanie do połowy cieku wodnego. Zestaw na całej długości musi znajdować sie pod wodą np. przy pomocy tzw. „back lead-ów”

7. Na rzece Bystrzycy od progu wodnego w Siedlimowicach do ujścia rz. Bystrzycy do zbiornika mietkowskiego – całkowity zakaz wędkowania od 1 marca do 31 maja (tarlisko).

8. Zakaz wywożenia zestawów powodujący zajmowanie więcej niż 1 stanowiska wędkarskiego.

9. Zabrania się przegradzania rzeki w poprzek nurtu ponad lustrem wody – czyn stanowi przestępstwo z art. 160 par. 1 k.k.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE RZEKI BYSTRZYCA

10.1. OBWÓD RYBACKI RZ. BYSTRZYCA NR 4 – między mostami (woda nizinna). Odcinek Bystrzycy między mostem drogowym z miejscowości Borzygniew do miejscowości Maniów Mały a mostem z miejscowości Mietków do miejscowości Maniów jest wodą nizinną. Dopuszczone jest wędkowanie wszelkimi metodami na przynęty naturalne i sztuczne w tym połów na żywca.

10.2 OBWÓD RYBACKI NR 4 ( WODA GÓRSKA):

1. Na rzece Bystrzycy obwodu rybackiego nr 4 obowiązuje: okoń bez wymiaru i limitu połowu, szczupak bez limitu połowu, wymiar ochronny 45 cm.

2. Na odcinku rzeki Bystrzycy od mostu drogowego między miejscowościami Mietków i Maniów do dopływu Czarnej Wody do Bystrzycy:

a) obowiązują – przynęty sztuczne – dopuszcza się połów metodą spinningową i muchową, z użyciem haczyków bezzadziorowych (dotyczy również kotwiczek stosowanych w metodzie spinningowej, które po pozbawieniu zadziorów mogą być stosowane.

b) zakaz zabierania i posiadania pstrąga potokowego i lipienia.

Od dopływu Czarnej Wody do Bystrzycy do elektrowni w Marszowicach

a) obowiązują – przynęty sztuczne i roślinne
b) 3 szt. dotyczy lipienia i pstrąga potokowego łącznie

3. Rzeka Bystrzyca od Elektrowni w Marszowicach do mostu kolejowego:

a) całkowity zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 października do 31 grudnia

10.3 Obwód rybacki rz. Bystrzyca nr 3. Od dopływu rz. Piławy do progu w Siedlimowicach – woda górska, limit pstrąga i lipienia- 3 szt. na dobę (łącznie), obowiązują przynęty sztuczne i roślinne.

11. Na zbiorniku Czernica w jego północno – zachodniej część obowiązuje całkowity zakaz wędkowania w okresie od 1 marca do 31 maja (tarlisko oznakowane tablicami).

12. PORT w Ścinawie- zakaz wędkowania od 1 marca do 31 maja – tarlisko.

13. Zalew Prężyce (obwód rybacki rz. Odra nr 5) – całkowity zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część od 1 stycznia do 31 maja. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1 stycznia do 31 maja.

14. Rozlewiska rzeki Krynki w Cierpicach: zakaz wędkowania ze środków pływających.

15. Odległość wędkowania od końca budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, śluzy lub przepławki wynosi nie mniej niż 50m. Nie dozwolone jest skracanie tej odległości rzucając przynętę w kierunku w/w budowli.
16. Zabrania się metody ciągłego podnoszenia opuszczania przynęty w sposób ciągły poza wędkowaniem z lodu (tzw. wertykal).
17. Wprowadza się limit karpia w ilości 1 szt./dobę na zbiorniku w Gosławicach.

18. Na zbiorniku Gosławice tworzy się tarlisko jednocześnie wprowadzając na nim całkowity zakaz połowu ryb (obwód rybacki rz. Odra nr V) w okresie od 1. marca do 30 czerwca. Mapa z zaznaczonym obszarem tarliska stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia – dostępna w internecie na stronie PZW Okręg Wrocław.
19. Nakaz zabierania pstrąga tęczowego z wód obwodów rybackich tj. rzek i zb. zaporowych.

20. Zakaz stosowania ryb z gatunku: karp, lin i karaś srebrzysty (tzw. „japoniec”) na żywca na wodach wchodzących w skład obwodów rybackich będących w użytkowaniu Okręgu PZW we Wrocławiu.
21. Nakaz zabierania wymiarowych sumów poza okresem ochronnym na wodach drobnych nie będących częścią obwodów rybackich.

22. Zakaz wywożenia zestawów wędkarskich na więcej niż 100 m z uwzględnieniem pkt. 6. Miejsce wywożenia zestawów musi być oznakowane „markerem” w jaskrawym kolorze. Zakaz pozostawiania „markerów” po zakończeniu wędkowania. Zakaz używania butelek, pojemników po chemikaliach, balonów itp. jako markerów. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie specjalistycznych markerów stworzonych do tego celu.
23. Zajączków mały staw – łowisko złów i wypuść „No kill”, zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część.

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH – MIETKÓW, STRADOMIA, Komorów, Ziębice oraz zb. RYCZEŃ

1. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1 stycznia do 31 maja.

2. Zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 100 m od wysp w okresie od 15 marca do 31 lipca – dotyczy Mietkowa.
3. Całkowity zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część od 1 stycznia do 31 maja.

4. ZBIORNIK ZAPOROWY ŁAGIEWNIKI: regulamin połowu dostępny w Kole PZW Łagiewniki, na stronie internetowej Okręgu oraz na tablicach informacyjnych nad zbiornikiem.

5. Zb. Mietków – zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część z jednostek pływających.

6. Zb. Zaporowy Mietków i zb. Ryczeń – zakaz połowu z jednostek pływających od zmierzchu do świtu.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Wody oznaczone literą >P< są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających z silnikiem elektrycznym i spalinowym.
2. Wody oznaczone literą >P1< są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających wyłącznie z silnikiem elektrycznym.
3. Wody nie oznaczone „P” lub „P1″ – zakaz wędkowania z jednostek pływających załogowych.

4. Zakaz stosowania ryby z gatunku czebaczek amurski, sumik karłowaty, trawianka, bass słoneczny, gatunków prawnie chronionych wymienionych na stronie 15 zezwolenia oraz raków lub ich części jako przynęty.

5. W okresie 1 stycznia do 31 marca i od 1 października do 31 grudnia limit karpia wynosi 1 szt. na dobę.

6. Zakaz połowu z jednostek pływających od 1 stycznia do 31 maja. Nie dotyczy rzeki Odry .

7. Na zb. Mietków w jego północno-zachodniej części w okresie od 1 marca do 30 maja obowiązuje zakaz połowu ryb w związku z ustanowieniem tarliska. Mapa zasięgu tarliska znajduje się na stronie internetowej Okręgu PZW we Wrocławiu. Tarlisko oznakowane tablicami.

8. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz używania przynęt spinningowych dłuższych niż 5 centymetrów. Do w/w długości nie zaliczamy krętlików, agrafek, kółek łącznikowych itp. znajdujących się pomiędzy linką a przynętą. do w/w długości zaliczamy haki, kotwice, dodatkowe obciążenie montowane przed przynętą np. tzw. czeburaszka oraz wszystkie elementy wabiące zwiększającą długość przynęty. Przynęty wykonane z miękkich materiałów np. twistery, koguty, przy pomiarze długości powinny leżeć swobodnie (bez rozciągania) na przymiarze. Długość mierzymy od końca obciążenia (np. główki jigowej) do najdalej wysuniętego końca przynęty. Wahadłówki mierzymy od końca korpusu przy oczku do mocowania linki do końca haczyka lub kotwicy. Obrotówki mierzymy od końca oczka do mocowania linki do końca kotwiczki lub haczyka. Przy pomiarze woblerów uwzględniamy długość steru.

9. Na łowiskach „złów i wypuść” obowiązuje bezwzględny zakaz przetrzymywania/przechowywania ryb w jakikolwiek sposób. Zabrania się też posiadania ryb złowionych na innych łowiskach lub pochodzących z innego źródła (np. zakupionych). Przepisy dotyczące tzw. wód drobnych tzn. nie będących częścią obwodów rybackich.

1. Limit pstrąga tęczowego 2 szt./dobę, nie dotyczy obwodów rybackich (rzek i zbiorników zaporowych).

2. Na zbiornikach poniżej 10 ha obowiązuje zakaz wędkowania z wszelkich środków pływających załogowych.

3. Zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część od 1 stycznia do 30 kwietnia

Dolny Staw w Białym Kościele: Zbiornik dostępny wyłącznie dla członków Okręgu PZW we Wrocławiu.
4.1 Obowiązuje całoroczny zakaz stosowania zanęty spożywczej oraz posiadania jej na łowisku.

4.2 Wędkowanie w okresie od 15 czerwca do 31 września dozwolone jest wyłącznie w nocy od 22:00-6:00 zakaz zabierania ryb z gat. boleń, okoń, sandacz i szczupak.

4.3 Zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część.
4.4 Poza w/w przepisami obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz zapisy niniejszego zezwolenia.

5. Górny staw w Białym Kościele – całkowity zakaz zabierania szczupaka.

6. Zakaz rozbijania namiotów na grobli obu stawów w Białym Kościele.

7. Wprowadza się wymiar ochronny amura białego do 60 cm na gliniankach w Wołowie.

8. Zakaz zabierania amura ze zbiorników w Budkowie

9. Na zb. „kwadraciak” w Wołowie – obowiązuje zasada „złów i wypuść” zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część, oraz zakaz połowu z lodu.

10. Glinianki w Wołowie – obowiązuje zakaz rozbijania namiotów, grillowania oraz rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi.

11. „Staw z wyspą” w Grabownie Wielkim – obowiązuje zasada „złów i wypuść”.

12. Zakaz zabierania amura na zbiornikach wodnych: Matunin (łowisko nr 789), Ratowice-Miłoszyce (łowisko nr 474) i I Staw jelczański (łowisko nr 799).

13. Chwałów – łowisko „złów i wypuść”, zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część.

14. Zbiornik przy ul. Źródlanej we Wrocławiu – zakaz zabierania ryb „złów i wypuść”, zakaz połowu na żywca i martwą rybkę lub jej część.

15. Zakaz zabierania amura białego z glinianki w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej i Łąkowej.

16. Staw w Brodnie – całkowity zakaz zabierania jesiotra.

 

Przepisy szczegółowe:

1. Wędkarz dokonujący połowu musi przed rozpoczęciem wędkowania zapoznać się z przepisami obowiązującymi na danym akwenie.

2. Żywe ryby przeznaczone na przynętę można przechowywać wyłącznie w specjalnym sadzyku*lub w siatce wykonanej z miękkiej nici rozpiętej na sztywnych obręczach zanurzonej w akwenie, w którym dokonuje się połowu.

3. Zakaz przetrzymywania ryb na tzw. „agrafce”.

4. Na wszystkich zbiornikach drobnych nie będących częścią obwodu rybackiego obowiązuje zakaz

rekreacyjnego pływania jednostkami załogowymi w tym nęcenia, wywożenia zestawów, sondowania,

czyszczenia dna z roślinności itp.

5. Na kanale wychodzącym z dolnego zbiornika w Białym Kościele od betonowego mostu do ośrodka

AA (tzw. harcówka) obowiązuje całoroczny zakaz wędkowania (tarlisko oznakowane tablicami).

6. Zakaz używania podrywki od 1 stycznia do 30 kwietnia.

7. Siatka do przetrzymywania ryb w stanie żywym musi być długości co najmniej 2 metry i średnicy

40 cm, z czego co najmniej połowa musi być całkowicie zanurzone w wodzie.

8. Ryby zabierane z łowiska po zakończeniu wędkowania muszą być uśmiercone na stanowisku.

9. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym od godz. 00:00 do 24:00) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia wędkowania.

10. Ryby limitowane w sztukach przetrzymywane w siatce, sadzyku lub martwe przechowywane w inny sposób uważane są za ryby do zabrania i muszą by wpisane do rejestru.

11. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień (nie dotyczy to węgorza i jesiotra ostronosego). Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:

– alosa,
– babka czarnoplamka,
– babka mała,
– babka piaskowa,
– brzanka,
– ciosa,
– dennik,- głowacz pręgopłetwy,
– głowacz białopłetwy,
– igliczniowate – wszystkie gatunki,
– jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,
– kiełb białopłetwy,
– kiełb Kesslera,
– kozy – wszystkie gatunki,
– kur rogacz,
– minogi – wszystkie gatunki,
– parposz,
– piekielnica,
– piskorz,
– pocierniec,
– różanka,
– strzebla błotna,
– śliz,
– taśmiak długi.

12. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

13. Wędkarz łowiący ryby metodą spławikowo – gruntową zobowiązany jest do zachowania następujących odległości między wędkującymi: – łowiąc z brzegu 10 m, – między środkami pływającymi lub brodząc 25 m, – między środkami pływającymi, a wędkującymi z brzegu 50 m. W metodzie spinningowej: łowiąc ze środków pływających 50 m. W metodzie trollingowej 50 m.

*sadzyk: pojemnik dostosowany wielkością do przechowywanych w nim ryb z otworami umożliwiającymi swobodny przepływ wody (sadzyk w którym są ryby powinien być zanurzony w akwenie, w którym dokonuje się połowu).

Ilość zabieranych ryb limitowanych w sztukach w ciągu doby (w godz. 0:00-24:00) nie może przekroczyć 10 szt. Ryb z gatunku: amur (limit nie dotyczy amura złowionego w rzece lub zbiorniku zaporowym), szczupak, sandacz, troć wędrowna i jeziorowa, łosoś, węgorz można zabrać łącznie nie więcej niż 2 szt. na dobę (w godz. 0:00-24:00). Łączna ilość zabieranych ryb limitowanych wagowo nie może przekroczyć 5 kg (nie dotyczy leszcza – osobny limit).

WODY OKRĘGU PZW WE WROCŁAWIU

421 P Rzeka Odra od jazu w m. Lipki do jazu opatowickiego wraz z kanałami żeglownymi w Lipkach, Oławie, Ratowicach, Gajkowie, dopływami,

421 a rozlewisko Stary Otok i Żółta Woda – obw. ryb. rz. Odra nr 3

421 b Łacha Jelcz- obw. ryb. rz. Odra nr 3

421 c starorzecze Stara Odra OTL Kotowice – obw. ryb. rz. Odra nr 3

421 d rozlewisko Stary Górnik – obw. ryb. rz. Odra nr 3

421 e 10 most – obw. ryb. rz. Odra nr 3

422 Rzeka Smortawa obw. ryb. nr I. 3. rzeki Odry nr 3

422 a P1 rozlewisko Leśna Woda na rzece Smortawie – obw. ryb. rz. Odry nr 3

422 b rozlewisko Janików na rzece Smortawie – obw. ryb. rz. Odry nr 3

423 P Rzeka Odra od jazu opatowickiego do ujścia rzeki Bystrzycy wraz z kanałami:

opatowickim, żeglownym, powodziowym, miejskim i „Stara Odra” – obw. ryb. nr I. 4. rz. Odra nr 4

424 P Rzeka Odra od ujścia rzeki Bystrzycy do stopnia jazu Wały Śląskie wraz ze zbiornikiem Wały Śl. oraz połączonymi z nim żwirowniami, dopływem z Wilkszyna – obw. ryb. Nr I. 5. rzeki Odra nr 5

424 a rozlewiska w m. Gosławice – obw. ryb. Nr I. 5. rzeki Odra nr 5

424 b – rozlewisko Prężyce-Lenartowice – obw. ryb. nr I.5. rzeki Odra nr 5

425 P Rzeka Odra od jazu w Wałach Śl. do ujścia rzeki Jezierzycy wraz z połączonymi z nią starorzeczami i rozlewiskami – obw. ryb. nr I. 6 rz. Odry nr 6

425 a Rzeka Średzka Woda – obw. ryb. rz. Odry nr 6

425 b Rzeka Jeziorka, Słup 1,2, Głoska 1, 2 ,3 – obw. ryb. rz. odry nr 6

425 c Rzeka Jezierzyca wraz z dopływami- obw. ryb. rz. Odry nr 6

426 Rzeka Oława od źródeł do jej ujścia do Odry – obw. ryb. nr I. 12. rz. Oława nr 1

426 a Rzeka Krynka – obw. ryb. rz. Oławy nr 1

426 b Rozlewiska rz. Krynki – m. Cierpice k. Przeworna – obw. ryb. rzeki Oławy nr 1

426 c P1 Rozlewisko Niskie Łąki na rz. Oława – obw. ryb. rz. Oławy nr 1

426 d Biały Kościół Dolny Staw – obw. ryb. rz. Oława nr I . 12. rz. Oława nr 1

426 e Biały Kościół Górny Staw – obw. ryb. rz. Oława nr I . 12. rz. Oława nr 1

427 Rzeka Ślęza od Źródeł do ujścia do rz. Odry wraz z jej dopływami – obw. ryb. nr I. 13. rz. Ślęza nr 1

428 Rzeka Bystrzyca od ujścia rzeki Piława do ujścia do zb. Mietków obw. ryb. nr IV. 3. rz. Bystrzycy nr 3

429 Rzeka Bystrzyca od progu zapory zb. Mietków do ujścia do Odry oraz rz. Czarna Woda – obw. ryb. nr IV. 4. rz. Bystrzyca nr 4

429 a Rzeka Bystrzyca od mostu drogowego między m. Borzygniew a m. Maniów Mały do mostu drogowego między m. Mietków a m. Maniów – woda nizinna

429 b Rzeka Strzegomka – obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 – WODA KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA

429 c zbiornik Sulistrowice – obw. ryb nr IV.4. rz. Bystrzyca nr 4

429 d Rzeka Bystrzyca – od mostu drogowego z m. Mietków do m. Maniów do zespołu stopni wodnych elektrowni Marszowice we Wrocławiu – obw. ryb. rz. Bystrzyca 4 – WODA KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA

429 e rzeka Bystrzyca od zespołu stopni wodnych elektrowni Marszowice do ujścia do rz. Odra

4210 Rzeka Widawa wraz z jej dopływami- obw. ryb. nr V. 3. rz. Widawy nr 3

4210 a rzeka Dobra – obw. ryb. rz. Widawa nr 3

4211 Rzeka Barycz od ujścia rz. Złotnica do ujścia rz. Sąsiecznica, wraz z jej dopływami – obw. ryb. nr VII.2. rz. Barycz nr 2

4211 a rzeka Sąsiecznica – obw. ryb. rz. Barycz nr 2

4212 Rzeka Barycz od ujścia rz. Sąsiecznicy do ujścia do Odry wraz z jej dopływami oprócz rz. Orla – obw. ryb. nr VII. 3. rz. Barycz nr 3

 

ZBIORNIKI ZAPOROWE I WODY STOJĄCE:

ZBIORNIKI ZAPOROWE:

 

431 P Zbiornik Mietków na rz. Bystrzyca – obw. ryb. nr IV. 3. rz. Bystrzyca nr 3

432 P1 Zbiornik Stradomia na rz. Widawa – obw. ryb. nr V. 1. rz. Widawa nr 1 –

433 P1 Zbiornik Ryczeń na rz. Barycz – obw. ryb. nr VII. 3. rz. Barycz nr 3

434 Zbiornik Łagiewniki na rz. Krzywuli – obw. ryb. nr I.13. rzeki Ślęza nr 1

780 P1 Zbiornik Komorów –obwód rybacki rz. Bystrzyca nr 4

781 Zbiornik Ziębice – obwód rybacki rz. Oława nr 1

 

WODY STOJĄCE:

 

435 Zbiornik Wilczków (łowisko specjalne) za dodatkową opłatą

437 Akwen Brodno

438 Glinianki w Wołowie

438 a „Kwadraciak” zakaz zabierania ryb – „złów i wypuść”

439 Glinianka przy ul. Mącznej i Koszykarskiej we Wrocławiu (Pilczyce)

440 Glinianka przy ul. Głównej, Stabłowickiej i Karpnickiej we Wrocławiu (Stabłowice) tzw. „Rowy”

441 Glinianki przy ul. Średzkiej we Wrocławiu (Leśnica)

442 Glinianka przy ul. Źródlanej we Wrocławiu – zakaz zabierania ryb – „złów i wypuść”

444 Zbiornik w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa

446 Zbiornik w Domaszkowie

448 Zbiornik w Goszczu

449 Zbiorniki Kręsko

451 Zbiornik w Luboszycach

452 Zbiornik w Malczycach

454 Zbiornik przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

455 Zbiornik w Oleśnicy (Lucień) tzw. „beczka”

456 Zbiornik w Oławie (tzw. „Piaski”)

458 Zbiornik w Piersnie

461 Zbiornik w Środzie Śląskiej tzw. „Kajaki”– łowisko specjalne – za dodatkową opłatą

462 Zbiorniki w Tarchalicach

463 Zbiornik w Trzebnicy (przy ul. Wrocławskiej i Łąkowej)

464 Zbiornik w Wałach Śląskich

465 Zbiorniki w Wyszonowicach – stawy

466 glinianka w Wyszonowicach tzw. „Kaolina”

467 Zbiornik w Zajączkowie (duży)

468 Zbiornik w Zajączkowie (mały) zakaz zabierania ryb-”złów i wypuść”

469 Zbiornik w Budkowie

470 Zbiorniki w Górze tzw. „Balejka”, „Kolejowy” i „Czarny”

471 Zbiorniki w Grabownie Wielkim

471.A. Grabowno Wielkie – staw z wyspą -zakaz zabierania ryb -„złów i wypuść”, zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część

474 Zbiornik w Ratowicach-Miłoszycach

475 Zbiorniki w Sławoszowicach (ogólnodostępne)

477 Zbiorniki w Wabienicach

787 Zbiornik Proszkowice-Maniów (zakaz połowu ze środków pływających)- wschodni brzeg

788 Zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Góra

789 Zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Oława

790 Zbiorniki dzierżawione od Nadleśnictwa Wołów

791 Zbiornik w pobliżu m. Mleczna-Masłów

792 Zbiornik przy ul. Przybyły we Wrocławiu

793 Zbiornik przy ul. Północnej we Wrocławiu

795 Zbiornik Chwałów – „złów i wypuść” – zakaz zabierania ryb, zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część.

4310 P1 Żwirownia Bajkał (środki pływające tylko z silnikiem elektrycznym)

4312 Zbiornik Boguszyce

4314 Zbiornik Cegielnia przy ul. Głównej, Stabłowickiej i Góreckiej we Wrocławiu

796 Zbiorniki w m. Ligota Strupińska

799 I staw Jelczański – zakaz zabierania ryb, zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część.

800 Kaczy staw – łowisko specjalne za dodatkową opłatą

801 zb. przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu, wyłącznie dla młodzieży do 16 roku życia, całkowity zakaz zabierania ryb, zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część

804 Jelcz- łowisko dla dzieci, zakaz zabierania ryb

805 Zbiorniki przy ul. Zakładowej w Brzegu dolny tzw. „COŚ”-„łowisko złów i wypuść” , zakaz połowu na żywca, martwą rybkę lub jej część

806 Raszowice

 

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego poniżej wymienione zbiorniki są wyłączone z możliwości amatorskiego połowu ryb od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

421 e – wyrobisko Czernica – obw. ryb. rz. Odra nr 3
421 b – Łacha Jelcz – obw. ryb. rz. Odra nr 3
424 b – żwirownia Prężyce – obw. ryb. Odra nr 5
Obwody rybackie rz. Odra nr 3, 4, 5 i 6 – obowiązuje zasada złów i wypuść (w tym połów na żywca, martwą rybkę lub jej część) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023.

 

Ryby objęte limitami ilościowymi (limit w sztukach) przeznaczone do zabrania z łowiska

(nie uwolnione natychmiast, przechowywane w siatce, specjalnym sadzyku lub martwe przechowywane w inny sposób [dotyczy to też tzw. żywca] wędkarz ma obowiązek wpisać do

rejestru niezwłocznie po ich złowieniu. Pozostałe gatunki nie objęte limitem ilościowym

(limit wagowy [kg], lub brak limitu), a przeznaczone do zabrania wędkarz wpisuje do rejestru

po zakończeniu wędkowania wg poniższego wzoru, zgodnie z przedstawionym wykazem numerycznym gatunków ryb. Ryby z gatunku sandacz i szczupak wpisujemy do rejestru wraz z dokładną godziną ich złowienia.

 

Liczbę złowionych ryb oznaczamy pionową kreską. Rubrykę „długość” ryby w cm wypełniamy tylko dla następujących gatunków ryb: boleń, brzana, głowacica, karp, lin, lipień, łosoś, pstrąg potokowy, sandacz, sum, szczupak, troć i węgorz. Rubrykę „waga” (łączna waga ryb dla danego gatunku z dokładnością do 0,1 kg), możemy uzupełnić po zważeniu w domu.

W przypadku wypełnienia całego rejestru przed ukończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek zgłosić się po następny rejestr. Po zakończeniu sezonu, przed oddaniem rejestru wędkarz ma obowiązek podsumować rejestr połowów w zestawieniu zbiorczym, wpisując nazwę, numer łowiska, numer gatunków złowionych ryb, liczbę sztuk i łączną wagę poszczególnych gatunków, oddzielnie dla każdego łowiska na którym zostały one złowione. W przypadku zabierania ryb z gatunku szczupak i sandacz obok daty należy wpisać godzinę jego złowienia.

Nie wpisanie godziny połowu traktowane będzie jak wykroczenie na równi z niewpisaniem ryb do rejestru.

INSTRUKCJA-SPOSÓB PROWADZENIA REJESTRU

Wędkarz jest zobowiązany do wpisania daty i numeru łowiska niezwłocznie po złowieniu pierwszej ryby przeznaczonej do zabrania z łowiska Ryba limitowana w sztukach, żywa i martwa, używana na przynętę uważana jest za rybę zabraną i należy ją wpisać do rejestru (przepis dotyczy wędkarzy zrzeszonych w Okręgu PZW we Wrocławiu. Wędkarze zrzeszeni w innych Okręgach zobowiązani są do wpisania daty i numeru łowiska przed rozpoczęciem wędkowania).

Przy szczupaku i sandaczu przeznaczonym do zabrania obok daty wpisujemy dokładny czas (godzinę i minutę) połowu. Nie wpisanie dokładnego czasu traktowane będzie jako nie dokonanie wpisu do rejestru.

Źródło: PZW Okręg we Wrocławiu