2024-07-17

ZARZĄDZENIE nr 15/RS/2020
Dyrektora Biura Zarządu Okręgu
we Wrocławiu
z dnia 16 października 2020 roku

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, pracowników, zleceniobiorców i współpracowników Biura Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu, Stanicy Wędkarskiej w Borzygniewie oraz Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczodrem, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam, że począwszy od dnia 19 października 2020 r.:

 

 1. Wszelką korespondencję należy przesyłać pomiędzy sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynki pracowników Biura Zarządu Okręgu, Stanicy Wędkarskiej w Borzygniewie i Ośrodka Zarybieniowego PZW w Szczodrem), pocztą tradycyjną lub składać w specjalnej skrzynce oddawczej zlokalizowanej przy portierni w przedsionku budynku Biura Zarządu Okręgu we Wrocławiu.
 2. Z pracownikami Biura Zarządu Okręgu, Stanicy Wędkarskiej w Borzygniewie czy Ośrodka Zarybieniowego PZW w Szczodrem należy kontaktować się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (służbowe telefony stacjonarne, telefony komórkowe, skrzynki e-mail itp.).
 3. Zawiesza się działalność komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską przy Zarządzie Okręgu.
 4. Zawiesza się rozprowadzanie składek uzupełniających i okręgowych dla członków innych okręgów poprzez kasę Biura Zarządu Okręgu.
 5. Wstrzymuje się funkcjonowanie kasy Biura Zarządu Okręgu i sprzedaż zezwoleń okresowych (zezwolenia okresowe rozprowadzane są wyłącznie przez system e-zezwoleń).
 6. Wstrzymuje się funkcjonowanie kasy obsługującej członków kół PZW: Stare Miasto, Fabryczna, Odra, Krzyki, Belona, Kolejarz, Sygnał i Wir.
 7. Skarbników planujących rozliczyć się z Zarządem Okręgu zobowiązuje się do wcześniejszego telefonicznego ustalenia terminu spotkania z pracownikiem Biura Zarządu Okręgu zajmującym się w/w sprawą.
 8. Osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty chcące nabyć materiał zarybieniowy z Ośrodka Zarybieniowego PZW w Szczodrem zobowiązuje się do wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konkretny dzień i godzinę. W trakcie odbioru, nabycia ryb należy stosować się do Zarządzenia Dyrektora Biura ZO PZW nr 14/RS/2020.
 9. Specyfikacje, rozliczenia skarbników, rozliczenia strażników SSR oraz inne dokumenty finansowe należy przesyłać pocztą lub składać do skrzynki podawczej wystawionej
  w przedsionku Biura Zarządu Okręgu we Wrocławiu na parterze przy portierni.
 10. Wszelkie wpłaty na rzecz PZW Okręg we Wrocławiu należy dokonywać w formie przelewów.
 11. Wszelkie wypłaty dział finansowy PZW Okręg we Wrocławiu będzie realizował wyłącznie w formie przelewów.
 12. Wszelkie zebrania i spotkania zaplanowane w Biurze Zarządu Okręgu przez Komisje Problemowe, Sąd Koleżeński, Kapitanat Sportowy oraz Okręgową Komisję Rewizyjną mogą się odbyć tylko w pomieszczeniu świetlicy na parterze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych, bez możliwości kontaktu z innymi pracownikami biura ZO. Ilość uczestników w zebraniu czy spotkaniu nie może przekroczyć 10 osób.
 13. Zobowiązuje się adresatów niniejszego zarządzenia do zapoznania się z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz do stosowania wynikających z niego obostrzeń – w szczególności w zakresie obowiązku zachowania dystansu społecznego (1,5 m) oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

     ……………………..…………………………..

(Dyrektor Biura Zarządu Okręgu PZW)