2024-06-20

Szanowni Wędkarze, informujemy, że w dniu 07.05.2021 r. Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu podjął uchwałę nr 32/V/2021/ZO zezwalającą na organizację zawodów wędkarskich na poziomie Okręgu jak i w Kołach. Informujemy, że po przeanalizowaniu aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (z późn. zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd PZW Okręg we Wrocławiu (dalej: „Zarząd Okręgu”), po rekomendacji Głównego Kapitanatu Sportowego z dnia 4 maja 2021 r., oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezydium Zarządu Głównego PZW (cyt.: … ”Członkowie Prezydium po przeanalizowaniu sytuacji oraz przepisów prawnych stwierdzili, że obecnie możliwe jest ich rozgrywanie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, a za jego przestrzeganie odpowiedzialny jest organizator zawodów […]”), zezwala na organizację, począwszy od dnia 15 maja 2021 r., zawodów wędkarskich na poziomie okręgowym oraz przez koła na obszarze działalności PZW Okręg we Wrocławiu, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów (w tym przepisów w/w rozporządzenia), a także przedstawionych poniżej zasad:

 

1. Treść § 26 ww. rozporządzenia zezwala na zgromadzenia max. do 5 osób, podczas całych zawodów – nie może zatem dojść do sytuacji, w której powyższa zasada zostanie złamana. Mając to na uwadze:

a. wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk) muszą być przeprowadzane zdalnie przy wykorzystaniu programu do losowania dot. zawodów organizowanych na poziomie PZW Okręg we Wrocławiu.

b. o wynikach losowania zawodnicy muszą być powiadomieni w taki sposób, aby przyjeżdżając na teren zawodów mogli od razu się z nimi zapoznać i udać się w rejon swojego stanowiska. Proponujemy, dla większej permanentności tego procesu, przeprowadzać losowanie sektorów i stanowisk przez komisję sędziowską w składzie 2 osób w obecności koordynatora danej dyscypliny z ramienia kapitanatu sportowego oraz jednego z zawodników. Powyższy zapis dotyczy zawodów organizowanych na szczeblu Okręgu.

c. w przypadku zawodów organizowanych na szczeblu kół PZW losowanie sektorów i stanowisk przeprowadza 2 członków komisji sędziowskiej przy udziale i uczestnictwie w losowaniu 2 zawodników.

d. w ważeniu ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) oraz komisja sędziowska (max. 2 sędziów).

e. do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca (w zawodach teamowych lub drużynowych – po jednym przedstawicielu teamu lub drużyny).

f. komisja sędziowska powinna składać się z liczby wymaganej przepisami, ale w biurze zawodów mogą przebywać tylko sędzia główny i sędzia sekretarz. Sędziowie sektorowi i stanowiskowi powinni od razu udać się na swoje sektory i przebywać tam do końca zawodów.

g. w biurze zawodów muszą znajdować się środki do dezynfekcji rąk.

h. podczas przemieszczania się, ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców obowiązuje bezwzględna zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 m.

i. stanowiska muszą być zgodne z zapisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego dla poszczególnych dyscyplin.

2. Zasady określone w pkt 1 oraz sposób ich realizacji muszą zostać uwzględnione przez organizatora w komunikacie zawodów, zapewniając jednocześnie przybyłym zawodnikom na zawody swobodny dostęp do informacji umieszczonej na tablicy informacyjnej obejmującej ramowy czas zawodów, sygnały, listy startowe z wylosowanymi sektorami i stanowiskami.

Organizator zawodów ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przebiegu zawodów z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii oraz w/w zasadami. Nadmienić należy, że w przypadku znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID – 19 będą one miały zastosowanie i za ich przestrzeganie odpowiedzialny jest organizator zawodów.

źródło: Okręg PZW we Wrocławiu