2024-07-17

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. W roku bieżącym społeczność wędkarska w Polsce obchodzi jubileusz 60.lecia Polskiego Związku Wędkarskiego; został on powołany 19 marca 1950 r. na mocy decyzji ówczesnych władz m.st.Warszawy. Mamy świadomość, że była to decyzja polityczna, podjęta arbitralnie, bez konsultacji z władzami Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich, kontynuatora zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.

Data 19 marca 1950 r. – bez względu na polityczne aspekty – oznacza nowy etap w historii polskiego wędkarstwa – etap działalności Polskiego Związku Wędkarskiego.

Do PZW przeszło wielu członków byłych organizacji wędkarskich, włączyło się w nurt działalności organizacyjnej i odegrało istotna role w rozwoju naszej organizacji. Był to niewątpliwie okres pionierski, wymagający wiele wysiłku organizacyjnego, któremu przyświecał jeden podstawowy cel – tworzenie organizacji i służba wędkarzom. Obecne pokolenie wędkarzy – członków PZW zna i docenia te dokonania, pamięta o tradycjach zorganizowanego wędkarstwa kultywuje oraz kontynuuje działania służące wędkarzom i wędkarstwu, hobby wielu Polaków.

Związek nasz, dzięki wysiłkowi wielu działaczy, władz i organów Związku, przeszedł zwycięsko okres transformacji ustrojowej w Polsce, zachowując struktury, majątek oraz oddaną kadrę działaczy i pracowników.

Obecnie Polski Związek Wędkarski jest najliczniejszym Stowarzyszeniem w Polsce, postrzeganym i docenianym partnerem władz i samorządów w rozwiązywaniu problemów rybactwa i wędkarstwa. Na koniec 2009 r. liczył ponad 640 tys. członków zorganizowanych w 2700 kołach. Działa też 179 klubów sportowych zrzeszających 4260 licencjonowanych zawodników. Polski Związek Wędkarski gospodaruje obecnie na ponad 210 tys. ha wód, które służą wędkarzom – członkom PZW i wędkarzom niezorganizowanym.

Polski Związek Wędkarski jest żywotnie zainteresowany rozwojem wędkarstwa proekologicznego, które jest cechą współczesnego wędkarstwa europejskiego, na którą składa się racjonalne zarybienie i ochrona wód, zwalczanie kłusownictwa, ekologiczna edukacja dzieci i młodzieży, rozwój sportu wędkarskiego, a także rozwijanie turystyki wędkarskiej.

Umacniamy również nasze więzi ze światowym i europejskim wędkarstwem, albowiem wędkarstwo – co podkreślają socjologowie – prezentuje istotne wartości edukacyjne i społeczne.

Polski Związek Wędkarski na za sobą ubiegłoroczny XXIX Krajowy Zjazd Delegatów, który uznał, że umacnianie roli kół i okręgów PZW, jako ważnych społecznie oraz uznawanych partnerów samorządności w gminach, powiatach i województwach, stanowi dla PZW priorytet w dążeniu do nadania wędkarstwu jeszcze większego, społecznego znaczenia oraz skuteczniejszej realizacji celów statutowych Związku. Wyrazem tak rozumianej roli PZW stał się memoriał dotyczący zagrożeń dla polskich wód, który XXIX Zjazd skierował do najwyższych władz w kraju, a który spotkał się z żywym ich zainteresowaniem oraz opinii publicznej, co świadczy o dużych możliwościach społecznych naszego Związku.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Rok jubileuszu PZW zbiega się z ważną kampanią wyborczą do samorządów, a nasza aktywność na tym polu może zwiększyć nie tylko promocję wędkarstwa, ale także utrwalić ważne dla proekologicznego i wychowawczego charakteru PZW standardy prawne i społeczne.

Wyrazem tak rozumianej roli PZW niech będzie tegoroczny Dzień Wędkarza, ustanowiony dla upamiętnienia daty powstania Związku, a zarazem stwarzający warunki do społecznej promocji wędkarstwa oraz PZW, Związku który od 60.lat działa na rzecz wędkarzy i wędkarstwa.

Z okazji jubileuszu 60.lecia istnienia Polskiego Związku Wędkarskiego przekazujemy serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom za ich wieloletnią, aktywną działalność, która dobrze służyła Związkowi w realizacji jego statutowych celów. Dziękujemy pracownikom PZW, którzy na równi z działaczami na co dzień wnoszą cenny wkład w umacnianie Związku oraz rozwój jego działalności statutowej. Dziękujemy przedstawicielom nauki za twórcze wspieranie naszych wysiłków w dziedzinie hodowli, zarybiania i kreowania proekologicznej działalności PZW. Słowa podziękowania kierujemy także do samorządów terytorialnych i wszystkich instytucji, które wspierają nas w pracy na rzecz rozwoju wędkarstwa w Polsce.

Życzymy wszystkim, aby jubileusz 60.lecia działalności PZW stał się okazją do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a niewątpliwe sukcesy stanowiły zachętę do dalszej pracy dla dobra Związku i polskich wędkarzy.

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

WARSZAWA, 30 stycznia, 2010 r.