2024-06-20

W dniu 1 lutego 2024 roku odbyło się coroczne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Komendantów Powiatowych oraz Komendantów Grup Terenowych Społecznej Straży Rybackiej.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej na czele z Komendantem Wojewódzkim Panem Dariuszem Byrą oraz Straży Miejskiej Wrocławia pod kierownictwem Zastępcy Naczelnika Oddziału Ochrony Środowiska Pani Anety Podwalnej.

W trakcie spotkania Prezes Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu Andrzej Świętach przedstawił informacje dotyczące m.in. aktualnej sytuacji na rzece Odrze oraz na temat dokonanych zarybień wód zarówno obwodów rybackich jak i zbiorników drobnych.

Przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej omówili kluczowe zagadnienia dotyczące prowadzenia czynności służbowych w trakcie kontroli wód oraz uprawnień w tym zakresie dotyczących strażników SSR jak też kwestie poruszania się po budowlach hydrotechnicznych oraz wjazdów do lasów czy parków pojazdami o napędzie mechanicznym.

Pracownik Biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu – Adam Suchorab omówił zmiany w zezwoleniu na amatorski połów ryb na 2024 rok przedkładając zgromadzonym główne zmiany w zapisach tam zawartych m.in. zapis o konieczności wpisywania daty i numeru łowiska przed rozpoczęciem wędkowania (zapis ten został wprowadzony celem określenia presji wędkarskiej na poszczególne wody obwodowe), zmiany limitów dziennych połowów na ryby z gatunku leszcze, kleń, jaź. Fakt określenia presji wędkarskiej ma bardzo duże znaczenie przy określaniu presji na poszczególne gatunki ryb, co przekłada się na planowane zarybienia zapisane w operatach rybackich na kolejne lata. Ponadto umożliwia bieżącą obserwację zmian gatunkowych występujących w naszych wodach. Szczególnie ważne jest to na naszych wodach drobnych takich jak stawy, glinianki, żwirownie, gdzie dokonujemy intensywnego zarybienia karpiem i innymi gatunkami. Na podstawie uzyskanych danych Komisja Zagospodarowania Wód opracowuje coroczny plan zarybień dla tych zbiorników wodnych.

Podkreślono również znaczenie zarybień gatunkami rodzimymi, które w przyszłości mają stanowić podstawę stad tarłowych służących do zwiększenia populacji poszczególnych gatunków. Jako przykład podano zarybianie obwodów rybackich narybkiem jesiennym szczupaka (25-35 cm długości) w ilości 4050 kg, które w kolejnych latach przystępując do naturalnego tarła będą się przyczyniać do jeszcze większego wzrostu populacji tego atrakcyjnego wędkarsko gatunku w naszych wodach.

Na osobiste wyposażenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w 2024 roku trafiły m.in. mundury polowe, polary, buty, ponadto otrzymali wyposażenie sprzętowe w postaci dronów, kamer termowizyjnych, pontonu z silnikiem elektrycznym, noktowizorów, lornetek, latarek itp.

W roku 2023 na ten cel wydatkowana była kwota 43 362,95 złotych. Ponadto przeznaczono ponad 43 578,30 złotych na pokrycie kosztów przejazdów w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.

Dodatkowo przypomniano zasady obiegu dokumentów takich jak notatki z patroli czy kwartalne statystyki z kontroli jak też sposobu sporządzania delegacji.

Podkreślono też konieczność szczególnej ochrony naszych akwenów po dokonywanych zarybieniach. Jak ważne jest to zagadnienie świadczy fakt coraz częstszego występowania kół sprawujących opiekę nad akwenami o czasowe wyłączenie z możliwości wędkowania po zarybieniach, celem ochrony świeżo wpuszczonych ryb.

Poza w/w informacjami odbył się panel dyskusyjny połączony z wymianą doświadczeń, na którym omówiono kwestie nurtujące środowisko Strażników Społecznej Straży Rybackiej.

Na zakończenie Prezes ZO Andrzej Świętach podziękował wszystkim służbom za ich zaangażowanie w działalność w dziedzinie ochrony naszych wód przed kłusownictwem.

źródło: PZW Okręg we Wrocławiu