2024-06-20

W związku z wprowadzoną zniżką w opłacaniu składek dla Osób Niepełnosprawnych informujemy, iż może być one zastosowana wyłącznie dla osób posiadających:

  1. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU ZNACZNYM, wydane przez Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność
  2. ORZECZENIE O CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI wydane przez Zespoły Orzekające przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  3. ORZECZENIE O I GRUPIE INWALIDZKIEJ wydane przez odpowiednie komisje lekarskie.

Inne orzeczenia nie mają zastosowania.

Do zastosowania ulgi przez Skarbnika członek PZW musi przedłożyć oryginał orzeczenia do wglądu oraz przekazać jego kopię do akt koła.