2024-04-13

W dniu 17 września 2022r. w auli Wyższej Szkoły „Edukacja’’ miało miejsce spotkanie informacyjno-sprawozdawcze Zarządu Okręgu z Delegatami, Prezesami i przedstawicielami kół. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Zarządu Okręgu Andrzej Świętach. Po zapoznaniu zebranych z porządkiem posiedzenia, uczczono chwilą ciszy naszych kolegów wędkarzy, którzy odeszli z naszego grona na wieczny spoczynek. Następnie Prezes ZO wręczył w imieniu Pani Prezes Zarządu Głównego Beaty Olejarz tytuły „ Członka Honorowego PZW” dla Kolegów Antoniego Szumskiego i Jana Wanzka.

Wręczono odznaki za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, które otrzymali:

  • brązową – Florczyk Łukasz, Maślanka Sławomir, Pawlata Krzysztof, Początek Piotr, Staszek Roman
  • złotą – Konopacki Robert, Lipiński Andrzej, Panas Łukasz, Suchorab Adam.

Dodatkowo odznakami „ Za zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego” za czynne wspieranie naszej działalności Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska Adam Ruciński oraz Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski.

W kolejności informacje z zakresu swojej działalności złożyli:

  • Wiceprezes ds. Młodzieży Piotr Cieślak,
  • Wiceprezes ds. Sportu Bogusław Krawczyk,
  • Skarbnik Zdzisław Leniak,
  • Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Wód Marek Olczyk,
  • Z zakresu prac Komisji Organizacyjnej i Andrzej Świętach,
  • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jacek Bułat,
  • Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Józef Klus.

Prezes Andrzej Świętach jako Członek Prezydium i Zarządu Głównego PZW przedłożył informacje z zakresu pracy ZG. Omówił też pokrótce procedowanie tematów i zagadnień komisji problemowych działających przy ZG PZW ds. Organizacyjnych i Ochrony i Zagospodarowania Wód przy ZG PZW. Poinformował również o końcowych pracach komisji statutowej. Przedłożył i omówił również Uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 22.07.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022 -2026. Poinformował zebranych o utracie w wyniku śnięcia całego stada tarłowego amura w OZ Szczodre. 

Bardzo obszernie i dogłębnie zrelacjonowano przebieg i skutki katastrofy ekologicznej na rzece Odrze, słowo wstępne wygłosił kol. Marek Drabiński, który od lat toczy boje z trucicielami jak i instytucjami odpowiedzialnymi za dbanie o czystość rzeki. Chronologię wydarzeń i nasze działania przedstawił Dyrektor BZO Robert Suwada, wskazując i podkreślając nasz wkład w pierwszym etapie katastrofy gdzie to my, nasi działacze, wolontariusze oraz pracownicy usuwaliśmy skutki zatrucia, wyławiając tony martwych ryb.

Przedłożono i omówiono również akty prawne regulujące obecnie możliwość wędkowania na Odrze.

Prezes ZO podziękował jeszcze raz wszystkim którzy czynnie przyczynili się do likwidacji czyjejś bezmyślności czy wręcz działań przestępczych.

Prezes ZO poinformował o działalności związków zawodowych w Okręgu, z powodu nie wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o związkach zawodowych związek zawodowy „ Solidarność 80” utracił swój status.

Dyrektor BZO przedstawił informację o kosztach i nakładach inwestycyjnych poniesionych przez Okręg oraz jakie zostaną poniesione do końca roku, przedłożył również plany w tym zakresie na rok przyszły.

Prezes ZO podkreślił, że wszystkie założenia na rok przyszły stanowią wielką niewiadomą, realizacja poszczególnych założeń zależeć będzie od wysokości wpływów z tytułu opłat za wędkowanie. Koszty działalności Okręgu wzrosły znacznie więcej niż wynika to ze wskaźnika inflacji. Cena zboża, paszy zakupywanych do celów produkcyjnych ośrodka zarybieniowego wzrosła dwukrotnie, opłaty dzierżawne również się podwoiły, opłata za energię elektryczną zużywaną do celów produkcyjnych ośrodka wzrosła o ponad 400%. Tak duży wzrost kosztów będzie miał bezpośrednie przełożenie na wysokość i strukturę składek za wędkowanie w roku 2023. Wysokość składek i wpływy z tego tytułu muszą zapewnić pełne finansowanie działalności statutowej kół Okręgu, pracy Biura Zarządu Okręgu jak i kosztów związanych z ochroną i zagospodarowaniem wód będących w naszym użytkowaniu. Dodatkowo sytuacja związana z zatruciem Odry, brakiem możliwości wędkowania może negatywnie wpłynąć na ilość wykupywanych zezwoleń na wędkowanie.

Prezes ZO podziękował wszystkim uczestnikom za konstruktywny udział w zebraniu, zapowiedział dalsze tego typu spotkania w przyszłości.

źródło: pzw.org.pl/wroclaw